Vedtægter

Vedtægter for Lumi Radio Aalborg. Vedtaget på Lumis generalforsamling onsdag d. 1. marts 2017.

 

Aalborg d. 1. marts 2016

Vedtægter for Lumi Radio Aalborg.

 

§1: Navn og hjemsted

Foreningens navn er Lumi Radio Aalborg. I daglig tale også kaldet Lumi. Adressen er Østergade 30, 9400 Nørresundby (dvs. Aalborg Kommune). Lumi begyndte at sende kristne radioprogrammer i 1983.

§2: Grundlag

Lumi bygger sin virksomhed på den til enhver tid gældende lov om lokalradiovirksomhed. Specielt fremhæves, som det er nævnt i Kulturministeriets ”Bekendtgørelse om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed af 02/12/2016” §7, at foreningens hovedformål er at drive ikkekommerciel lokalradiovirksomhed, og at foreningen har hjemsted i det pågældende tilladelsesområde. Og at et flertal af foreningens bestyrelsesmedlemmer skal have bopæl i lokalområdet.

§3: Formål

Lumi betragtes i det daglige som LM Nørresundby[i]s radioarbejde i lokalområdet. Øverste myndighed for Lumi er Lumis generalforsamling.

Lumis vigtigste formål er at drive ikkekommerciel lokalradiovirksomhed med primært kristne radioprogrammer med tale, sang og musik, interview, reportager og lignende. Forkyndelsen i Lumi skal være forpligtet på Guds ord, den hellige skrift, og den opfattelse heraf, som er udtrykt i den evangeliske lutherske bekendelse. Den anvendte sang og musik må ikke være i konflikt med den sang og musiklinie, der i øvrigt er kendetegnende for Luthersk Mission, idet der dog skal være plads til en vis bredde, alt under ansvar af Lumis bestyrelse.

Gennem Lumis formål, ønsker Lumi at nå længere ud med evangeliet. Lumi ønsker således ikke gennem sit virke at bringe udsendelser med politisk propaganda eller polemik.

Lumi Radio vil udover de forkyndende programmer også sende lokalt forankrede programmer i overensstemmelse med de regler, der er nævnt i "Bekendtgørelse om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed af 02/12/2016." 

§4: Sendemåde

Lumis udsendelser sendes via FM båndet på sendenet Aalborg2 iht. programtilladelse fra Radio- og tv-nævnet under Slots- og Kulturstyrelsen. Desuden sendes der samtidig på internettet. Sendemåden kan udvikles løbende med de teknologiske muligheder, dog altid iht. de givne tilladelser samt den til enhver tid gældende lovgivning.

§5: Programtilladelsen

Programtilladelsen ihændehaves af Lumi, og opbevares af Lumis daglige leder.

§6: Sendetidspunkter og sendeomkostninger

Lumis bestyrelse står for ansøgning om sendetider ved Radio- og tv-nævnet.

Efterfølgende forhandles Lumis sendetidspunkter af Lumis bestyrelse med Lumis samarbejdspartnere i Samarbejdende Lokal Radioer i Aalborg – SLR, som har tilladelse til at benytte samme sender.

I SLR aftales ligeledes fordeling af fællesudgifter til vedligeholdelse og leje af fællessender, frekvensafgifter mm.

§7: Medlemskab

Som medlem kan optages enhver, personlig myndig person, som kan tilslutte sig Lumis vedtægter.

Henvendelse om optagelse rettes til Lumis daglige leder.

Medlemmer betaler et kontingent, der fastsættes på den årlige generalforsamling.

Udmeldelse skal ske skriftligt til Lumis daglige leder.

Kommer et medlem i varig modstrid med Lumis vedtægter, kan Lumis bestyrelse ophæve den pågældendes medlemskab.

§8: Bestyrelse, konstituering og beslutningsprocedure

Lumis bestyrelse består af personer valgt på Lumis generalforsamling.

Lumis bestyrelse består af minimum 3 personer og maksimum 5 personer.

De enkelte medlemmer af Lumis bestyrelse vælges for 2 år ad gangen.

Lumis bestyrelse konstituerer sig kort efter generalforsamlingen i forhold til de for arbejdet nødvendige opgaver og funktioner. Dog undtaget Lumis daglige leder, se §9.

Lumis bestyrelse har ansvar for Lumis økonomi, herunder indkøb af nyt udstyr mm. Diverse beslutninger vedrørende den daglige drift træffes også af Lumis bestyrelse.

Som kasserer for Lumi kan eventuelt konstitueres en person uden for Lumis bestyrelse.

Lumis bestyrelse er ansvarlig for, at Lumi drives i henhold til §3: Formål. LM Nørresundbys ledelse fører tilsyn med Lumis bestyrelse hvad angår forkyndelse og musiklinie beskrevet i §3: Formål.

 

§9: Daglig leder/formand

Lumis formand, her i vedtægterne også kaldet: ”Lumis daglige leder” vælges på Lumis generalforsamling. Lumis daglige leder har det overordnede ansvar for den samlede programproduktion, samt ansvaret for at aflægge beretning på Lumis generalforsamling samt på LM Nørresundbys generalforsamling.

Lumis daglige leder har ligeledes ansvaret for, at udsendelserne ikke strider imod gældende lov.

§10: Regnskab

Lumis regnskab føres af en kasserer, der udpeges af Lumis bestyrelse.

Regnskabet revideres af en revisor, iht. gældende regler for de modtagne tilskud.

Regnskabsåret er fra 1. januar til 31. december.

Lumis regnskab skal forelægges Lumis generalforsamling til godkendelse.

§11: Økonomi

Lumis indtægter kommer fra frivillige gaver fra enkeltpersoner, foreninger, institutioner og offentlige tilskud. Udlejning af sendetid til kirker og kirkelige foreninger kan også forekomme.

Herunder kan der søges tilskud til specifikke projekter eller forbedringer.

§12: Lumis generalforsamling

Der afholdes ordinær generalforsamling en gang om året. Denne skal være afholdt inden udgangen af marts måned.

Lumis generalforsamling skal altid indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel.

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes efter behov efter Lumis bestyrelses vurdering.

20 medlemmer eller halvdelen af Lumis medlemmer (alt efter hvad der er mindst) kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

På den ordinære, årlige generalforsamling skal følgende punkter altid behandles:

  1. Valg af ordstyrer.
  2. Valg af referent.
  3. Beretning om arbejdet i det forløbne år skal fremlægges til godkendelse.
  4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse. Regnskabsåret følger kalenderåret.
  5. Valg af daglig leder.
  6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  7. Behandling af indkomne forslag.
  8. Eventuelt.

 

Opstilling af kandidater under pkt. 5 og 6 skal ske til Lumis daglige leder senest 7 dage før generalforsamlingen vedlagt kandidatens skriftlige tilsagn og attesteret af mindst to stillere. Der kan ikke opstilles kandidater til punkt 5 og 6 på selve generalforsamlingen.

Forslag, der ønskes behandlet på en generalforsamling, skal skriftligt være Lumis daglige leder i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

Alle valg ved generalforsamlingen træffes ved absolut stemmeflertal. I tilfælde af, at ingen af kandidaterne opnår absolut stemmeflertal, foretages omvalg. Ved omvalg gælder flertal af de afgivne stemmer. Ved fortsat stemmelighed foretages lodtrækning.

Alle valg skal enten ske ved håndsoprækning eller ved skriftlig afstemning, alt efter hvad generalforsamlingen finder hensigtsmæssig. Der er mulighed for at stemme med skriftlig fuldmagt.

Vedtagelse af forslag kræver absolut flertal dvs. over halvdelen af de afgivne stemmer. Ved stemmelighed, henlægge sagen.

Vedtagelse af forslag kan kun finde sted, såfremt 2/3 af de stemmeberettigede har afgivet stemme.

§13: Tegningsret

Lumis daglige leder har tegningsret for Lumi. Desuden kan kassereren kun tegne Lumi, når det gælder de daglige betalinger, samt gyldigt kvittere for alle indbetalinger.

§14: Vedtægtsændringer

Ved eventuelle forslag til vedtægtsændringer ønsker Lumi, at LM Østjyllands afdelingsstyrelse tages med på råd for at sikre, at Lumi stadig kan betragtes som en LM arbejdsgren. Og derefter skal vedtægtsændringerne forelægges en Lumi generalforsamling til godkendelse.

§15: Ophørsbestemmelse

Lumi kan kun opløses efter beslutning herom på to på hinanden følgende generalforsamlinger i Lumi og LM Nørresundbys Kredsledelse skal løbende være orienteret om forløbet.

Frie aktiver i forbindelse med ophør af radioen overdrages til LM Nørresundby.

 

[i] LM Nørresundby er betegnelsen for en del af Luthersk Missions arbejde i Danmark.

© Lumi Radio Aalborg - Østergade 30, 9400 Nørresundby.